Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS

Statut

Home  >>  Stowarzyszenie  >>  Statut  >>  Statut

Statut

On 8 października, 2011, Posted by , In Statut, With No Comments

 

Jasielskie Stowarzyszenie

„CONSENSUS”

 

Statut

Jasielskiego Stowarzyszenia

„CONSENSUS”

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę

Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS”.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jasło.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

4. Stowarzyszenie ma prawo do używania indywidualnego znaku graficznego, odznaki

organizacyjnej oraz pieczęci okrągłej i podłużnej zawierającej nazwę i adres

Stowarzyszenia według wzorów określonych przez Zarząd.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 3

1. Celami stowarzyszenia są:

1) działalność charytatywna,

2) promocja i organizacja wolontariatu,

3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

4) rozwijanie turystyki i krajoznawstwa,

5) promocja miasta Jasła i powiatu jasielskiego,

6) promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

8) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

9) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

14) działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,

15) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

16) działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 4

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym,

2) prowadzenie działalności szkoleniowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej

i wydawniczej,

3) inicjowanie i uczestniczenie w działaniach kulturalnych, charytatywnych,

pielęgnowanie wartości kulturowych i historycznych regionu,

4) podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

5) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej za pomocą wszystkich

dostępnych mediów i technik,

6) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody służą realizacji celów

statutowych.

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może m.in.:

a) wydawać publikacje papierowe i elektroniczne,

b) organizować koncerty estradowe o charakterze charytatywnym i komercyjnym,

c) sprzedawać miejsca na reklamy na prowadzonych przez Stowarzyszenie stronach

internetowych.

7) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, instytucjami w realizacji statutowych

celów Stowarzyszenia.

§ 5

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne w celu prowadzenia

działalności gospodarczej.

2. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia mogą być: Kluby, Komisje, Koła i Sekcje.

3. Jednostki organizacyjne określone w ust. 2 powoływane i odwoływane są przez Zarząd,

który jest upoważniony również do określenia zasad i trybu ich działania.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne popierające cele

Stowarzyszenia, które deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych

celów.

2. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią

w społeczności.

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych.

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna. Niepełnoletni mogą należeć do

Stowarzyszenia tylko za pisemną zgodą rodziców, bądź opiekunów prawnych,

4. Członkami honorowymi są osoby fizyczne i prawne szczególnie zasłużone dla

Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd.

5. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie

uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata opatrzonej poręczeniem dwóch

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2) prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności

Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, regularnie płacić składki

członkowskie.

3. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania

wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

3) regularnie płacić 50 % składki członkowskiej w przypadku posiadania przez niego

pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej oraz nie mają

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Utrata członkostwa następuje przez wygaśnięcie członkostwa lub wykluczenie.

2. Wygaśnięcie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1) rezygnacji złożonej przez członka na piśmie,

2) śmierci członka.

3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących

przypadkach:

1) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres 12 miesięcy,

2) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem oraz uchwałami

władz Stowarzyszenia,

3) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub

godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 3 członek Stowarzyszenia może

odwołać się w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do Walnego Zebrania, którego

uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata

§ 11

1. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków zwyczajnych

Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

§ 12

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz. W przypadku równej ilości głosów

rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 13

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania są:

1) zwyczajne,

2) nadzwyczajne.

3. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie stowarzyszenia.

4. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania –

w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

5. Głosowanie może zostać utajnione na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub

3 członków zwyczajnych.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalenie założeń programowych i wytyczenie kierunków działalności

Stowarzyszenia,

2) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

3) wybór Prezesa Stowarzyszenia,

4) wybór członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej

z działalności w minionej kadencji,

6) udzielenie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi

Stowarzyszenia,

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

8) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu z listy członków

w przypadkach określonych w § 9 pkt 3,

9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego

majątku.

7. Porządek obrad Walnego Zebrania, spośród spraw określonych w pkt 6, ustala Zarząd.

§ 14

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na dwa lata uchwałą Zarządu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia

wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Zarząd zawiadamia członków o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co

najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem.

§ 15

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków zwyczajnych.

2. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa Stowarzyszenia, sekretarza oraz skarbnika.

3. Obowiązkiem członka Zarządu jest aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu.

§ 16

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie założeń programowych, kierunków

działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,

2) zwoływanie Walnego Zebrania,

3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

4) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia bądź wykluczenia członka ze

Stowarzyszenia,

5) powoływanie i odwoływanie Klubów, Komisji, Kół i Sekcji oraz określanie zasad

i trybu ich działania.

6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

o których mowa w pkt. 5

2. Zarząd w przypadku rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia, a także trwałej niemożności

wykonywania przez niego funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy, albo w sytuacjach

określonych w § 9 ust. 3 pkt 2-3 powierza pełnienie obowiązków Prezesa Stowarzyszenia

– Wiceprezesowi.

3. Pełniący obowiązki Prezesa Stowarzyszenia wykonuje swoją funkcję do czasu zwołania

Walnego Zebrania.

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia lub na

wniosek co najmniej 1/4 członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie

rzadziej niż raz na kwartał.

5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 17

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami

Walnego Zebrania.

2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również zaciąganie zobowiązań

finansowych, składają łącznie Prezes Stowarzyszenia lub Wiceprezes ze skarbnikiem lub

sekretarzem Zarządu.

3. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Stowarzyszenia lub Wiceprezes bądź

w ich zastępstwie upoważniony członek Zarządu.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności Stowarzyszenia i odpowiada za

swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia,

2) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej

i finansowej,

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie

absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) przedstawianie Zarządowi protokółów pokontrolnych wraz z wnioskami,

5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

6) przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniu

przekazanie wniosków właściwym organom Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

1) członkami organu zarządzającego,

2) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym

w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia,

7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

2) inne prawa majątkowe,

3) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej

działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, spadków, zapisów, darowizn oraz

z ofiarności publicznej.

3. Składki członkowskie winny być opłacane w trybie, terminie i wysokości określonej

przez Walne Zebranie w uchwale.

§ 20

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że środki uzyskane z tej

działalności są przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek już

istniejących.

3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki

lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na

preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

Stowarzyszenia,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy

oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne

Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej zwykłą większością głosów

z zachowaniem trybu, o którym mowa w § 13 pkt 4.

§ 22

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania,

powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie

wyznaczy innych likwidatorów.

3. Walne Zebranie, rozwiązując Stowarzyszenie decyduje o przeznaczeniu majątku

rozwiązanego Stowarzyszenia.

 

Comments are closed.