Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS

Protokół ze Sprawozdawczego, Walnego Zebrania Członków JS Consensus

Home  >>  Stowarzyszenie  >>  Protokół ze Sprawozdawczego, Walnego Zebrania Członków JS Consensus

Protokół ze Sprawozdawczego, Walnego Zebrania Członków JS Consensus

On 13 października, 2012, Posted by , In Stowarzyszenie, With No Comments

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW JASIELSKIEGO STOWARZYSZENIA „CONSENSUS”

 

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW JASIELSKIEGO STOWARZYSZENIA „CONSENSUS”

 

W dniu 29 września 2012 r. w Jaśle, odbyło się Sprawozdawcze, Walne Zebranie Członków Jasielskiego Stowarzyszenia CONSENSUS.
W Zebraniu wzięło udział 11 członków zwyczajnych JS CONSENSUS. Listę Członków obecnych na zebraniu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1/2012.

PRZEBIEG ZEBRANIA:

Zebranie otworzył wiceprezes JS CONSENSUS Bartłomiej Wilk.
Otwierający zebranie zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego, Walnego Zebrania Członków JS CONSENSUS i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia sprawozdania z kontroli finansów za rok 2011.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjecie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2011 dotyczącego kontroli finansów Stowarzyszenia JS CONSENSUS,
b) Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu obrad i zamknięcie Zebrania.

Porządek obrad został przyjęty i przystąpiono do obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
Na przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków JS CONSENSUS zaproponowano Bartłomieja Wilka.
Kandydat wyraził zgodę i podjęto głosowanie w sprawie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 1/2012 – załącznik nr 3

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 obecnych. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby protokołowanie powierzyć sekretarzowi JS CONSENSUS Marcinowi Grabkowi, który oświadczył, iż wyraża na to zgodę. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały potwierdzającej wybór.

Uchwała nr 2/2012 – załącznik nr 4

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 obecnych. Uchwała została podjęta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków JS CONSENSUS i jego zdolności do podejmowania uchwał.
W następnej kolejności Przewodniczący Zebrania stwierdził prawidłowość jego zwołania. Ponadto po zapoznaniu się z listą Członków Stowarzyszenia na dzień 29 września 2012 r. oraz z listą obecności Członków Zebrania stwierdził, iż Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków JS CONSENSUS, w związku z uczestnictwem 11 osób posiadających pełne prawa członkowskie na 19 osób uprawnionych do głosowania, posiada zdolność do podejmowania uchwał.
Następnie Przewodniczący Zebrania, poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej JS CONSENSUS Aleksandra Chwedeńczuka, o przedstawienie sprawozdania z kontroli finansów JS CONSENSUS za rok 2011.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów JS CONSENSUS za rok 2011 – załącznik nr 5

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania z kontroli finansów Stowarzyszenia za rok 2011.

Przewodniczący Zebrania, poprosił Prezes JS CONSENSUS, Agnieszkę Mazur, o przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2011.

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2011.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 JS CONSENSUS – załącznik nr 6

6. Podjecie uchwał w sprawie:
a) Uchwała nr 4/2012: – załącznik nr 8
„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków JS CONSENSUS przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2011 dotyczące kontroli finansów.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 obecnych. Uchwała została podjęta.
b) Uchwała nr 3/2012 – załącznik nr 7
„Uchwała Walnego Zebrania Członków JS CONSENSUS o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011,
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 obecnych. Uchwała została podjęta.

6. Wolne wnioski.
W tym punkcie poruszona została kwestia złożenia wniosku do Rady Miasta Jasła o udzielenie zgody na wykorzystanie herbu miasta w logo JS „CONSENSUS”.

7. Przyjęcie protokołu obrad i zamknięcie Zebrania. Na tym zebranie zamknięto, protokół podpisano.

Wszystkie dokumenty do wglądu tutaj

Zarząd

Jasielskiego Stowarzyszenia „CONSENSUS”

Comments are closed.